Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Schubert Stichting en degene die een toegangsbewijs voor de Schubert Stichting bestelt/koopt (hierna te noemen: de klant’ of ‘bezoeker’). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door de Schubert Stichting voor het betreffende evenement ingeschakelde officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”).

1.2 Onder evenementen worden in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)uitvoeringen en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant (of bezoeker) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen de Schubert Stichting en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij de Schubert Stichting dan wel een door de Schubert Stichting ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege de Schubert Stichting verstrekt document of een door of vanwege de Schubert Stichting verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de Schubert Stichting. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. De Schubert Stichting mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). De Schubert Stichting is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de Schubert Stichting dan wel een door de Schubert Stichting ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij de Schubert Stichting garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. De Schubert Stichting kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.8 De Schubert Stichting kan de ontvangst van het toegangsbewijs niet garanderen. Als de klant geen toegangsbewijs heeft ontvangen, meldt hij dit tijdig voor het evenement aan de Schubert Stichting. Tijdig wil zeggen op een moment voor aanvang van het evenement zodat de Schubert Stichting het gekochte toegangsbewijs ongeldig kan maken en een nieuw toegangsbewijs kan verstrekken. Als het toegangsbewijs is gekocht bij de Schubert Stichting of een (voor)verkoopadres, dan ontvangt de Bezoeker een nieuw toegangsbewijs. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij het toegangsbewijs heeft gekocht.

2.9 De Schubert Stichting behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door de Schubert Stichting gestelde maximum te houden.

2.10 Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

 

Artikel 3 Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Van dit verbod kan door de Schubert Stichting worden uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via een door haar aangewezen ticket exchange platform.

3.2 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens de Schubert Stichting voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen. De Schubert Stichting kan besluiten om toegangsbewijzen voor een evenement op naam (d.w.z. gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het toegangsbewijs niet overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts de klant toegang. De Schubert Stichting is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de klant, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

 

Artikel 4 Overige verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht indien daar om verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om de Schubert Stichting onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.

 4.4 Het is verboden professionele foto, film en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt voor het maken van professionele opnamen zonder dat de Schubert Stichting hiervoor toestemming geeft.

 4.5 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien de Schubert Stichting dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd.

 4.6 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.7 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van de Schubert Stichting, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.

4.8 Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (d.w.z. zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert de Schubert Stichting een minimum adviesleeftijd van 16 jaar.

4.9 De bezoeker mag zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming geen promotie maken voor een eigen organisatie.

 

Artikel 5 Rechten van de Schubert Stichting

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd In deze algemene voorwaarden is de Schubert Stichting gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan de Schubert Stichting, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

5.2 De Schubert Stichting behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien de Schubert Stichting dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de Schubert Stichting gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 De artiest en de Schubert Stichting zijn gerechtigd om van het evenement beeld – en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

5.5 De Schubert Stichting handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de Bezoeker niet identificeerbaar in beeld te brengen. Hierbij is het uitgangspunt dat een persoon identificeerbaar is als zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden.

 

Artikel 6 Overmacht

6.1 De Schubert Stichting is in aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade, waaronder de restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Schubert Stichting. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Schubert Stichting onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, brand, staking, weersomstandigheden, van overheidswege opgelegde maatregelen ter voorkomen van de verspreiding van ziekte, terroristische dreiging en storing.

6.2 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van musici, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, etcetera heeft de Schubert Stichting het recht de betreffende bespeler(s) te vervangen door vergelijkbare andere bespelers en waar nodig het programma aan te passen of het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de Schubert Stichting wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal de Schubert   Stichting uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal de Schubert Stichting slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats nadat de klant zijn/haar geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement per post heeft toegestuurd. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed.

6.4 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de Schubert Stichting wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs naar het postadres van de Schubert Stichting te sturen voor restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs naar het postadres van de Schubert Stichting toestuurt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft toegestuurd binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement zou plaatsvinden. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, toestuurt naar het postadres van de Schubert Stichting. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid de Schubert Stichting

7.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw of de Plaats is geheel voor zijn/haar eigen rekening en risico. De Schubert Stichting is alleen aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of het aan de Bezoeker toegebracht letsel, die/dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Schubert Stichting en/of zijn functionarissen. Alleen die schade waarvoor de Schubert Stichting verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had moeten zijn, komt voor vergoeding in aanmerking, en alleen voor het gehanteerde maximum verzekerde bedrag resp. maximaal EUR …..per gebeurtenis. Als er geen uitkering plaatsvindt door de verzekering, om wat voor reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van de Schubert Stichting beperkt tot een bedrag van EUR ….per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

7.2 De Schubert Stichting is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Schubert Stichting toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de Schubert Stichting is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van de Schubert Stichting.

7.3 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat de Schubert Stichting geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen.

7.4 De Schubert Stichting zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals o.a. vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van de Schubert Stichting) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

De aansprakelijkheid van de Schubert Stichting wordt onder meer uitgesloten voor:
a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door de Schubert Stichting ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw of de Plaats en de door deze derden ingeschakelde personen;
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van de Schubert Stichting gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen de Schubert Stichting en de Bezoeker betrekking heeft;
d. schade veroorzaakt door andere Bezoekers.
e. schade die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

7.5 De Schubert Stichting is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.6 De Schubert Stichting is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

 

Artikel 8 Persoonsgegevens

8.1 De persoonsgegevens van de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres, de postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en het e-mailadres van de Bezoeker, die door de Schubert Stichting worden geregistreerd in verband met de verkoop van een toegangsbewijs, worden in de administratie van de Schubert Stichting opgenomen en eventueel verstrekt aan de relevante partner(s) bij het Evenement. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens voor administratieve handelingen, bezoekersherkomstanalyse en mailings.

8.2  De Bezoeker kan zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op inzage, en/of zich afmelden voor ontvangst van de mailings. De Schubert Stichting verwerkt de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacybeleid, te vinden op de website van de Schubert Stichting.

8.3 De Schubert Stichting verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 9 Klachten

9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen de Schubert Stichting en de Bezoeker moeten binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij het bestuur van de Schubert Stichting zijn ingediend. Worden klachten na deze termijn ingediend, dan kan het bestuur van de Schubert Stichting besluiten om deze niet in behandeling te nemen.

9.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van de Schubert Stichting:

a. wijzigingen in het programma, waaronder begrepen en niet beperkt tot, wijzigingen in de perso(o)n(en) van bespelers, in de samenstelling van het programma, tijdsbestek van het programma en verschuivingen van Evenementen naar een andere datum;
b. de kwaliteit van de uitvoeringen van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen de Schubert Stichting en de Bezoeker betrekking heeft;
c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen en niet beperkt tot, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en vernieling; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren Bezoeker(s) zal de Schubert Stichting al het mogelijke doen om deze Bezoekers in de toekomst (zo nodig) de toegang te ontzeggen;
d. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw of de Plaats, en/of op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw of de Plaats;
f. overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
g. (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende Evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die nodig zijn voor de voorbereiding op deze Evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw of de Plaats;
h. de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
i. overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en/of boventiteling;
j. de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van het Internationaal Lied Festival Zeist die voorziening al dan niet aan te bieden;
k. overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
l. ontzegging van de toegang tot een reeds aangevangen evenement.

 

Artikel 10 Slotbepalingen

10.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en de Schubert Stichting bestaat is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Schubert Stichting en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. De Schubert Stichting is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.